PROFIL
BEJELENTKEZÉS

Üdv újra itt. Kérjük jelentkezz be!

vagy
ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA

Hozd létre pár kattintással a saját fiókodat!

Elállás Joga és Elállási Nyilatkozat

Elállás Joga

XI.    A szállítástól elállás
26.    Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt tájékoztatni.

27.    A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vevő a feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

XII.    Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
28.    A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, az nem kerül iktatásra.

XIII.    Elállási/Felmondási jog
29.    A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve egyedi termék esetén.

30.    A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, akkor az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.


31.    Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

XIV.    A dekorlove.hu kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén
32.    Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

33.    Fenntartjuk a jogot a termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összegének visszatartására a mindaddig, ameddig a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Amennyiben ezek közül valamelyik megvalósul visszatartási jogunk megszűnik.

XV.    A Vevő kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
34.    Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a termék átvételére meghatalmazással rendelkező személynek átadni.

35.    A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vevőt egyéb költség nem terheli. A dekorlove.hu webáruház azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

36.    Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben eladó jegyzőkönyvben rögzített módon azt tapasztalja, hogy a visszaküldött áru nincs eredeti állapotban és megállapítható, hogy az okozott kár a vevőnek felróható okból következett be.

37.    Ha a Vevő elállási/felmondási jogával kíván élni, akkor a Vevő az erre vonatkozó szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles felénk a jelen Üzletszabályzat I. pontjában található telefonszámon jelezni, vagy a szintén jelen Üzletszabályzat I. pontjában található (elektronikus) levelezési címre eljuttatni.

38.    Írásban történő elállás esetén elegendő a szerződés 1. számú mellékletében található nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

39.     A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt jelzi felénk, vagy juttatja el hozzánk az elállási/felmondási nyilatkozatát.

XVI.    Tulajdonjogi kikötés
40.    A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

XVII.    Megrendelés módosítása, törlése
41.    A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vevő felé azonnal automatikus értesítést küldünk, melyben visszaigazoljuk a rendelés felvételének tényét. Ez az értesítés azonban nem minősül az Vevő és a dekorlove.hu között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatársunk felé.

42.    Amennyiben a Vevőhöz ez az automatikus visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

43.    A Vevőnek a rendelés teljesítésének megkezdéséig jogában áll a rendelését elektronikus úton visszavonni.

44.    A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vevő e-mailben és/vagy telefonon (választásától függően) értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezt követően már csak személyesen, a “Vevőszolgálaton” vagy az “Elérhetőségek” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség a rendelés visszavonására

45.    A megrendelés utólagos módosítása kizárólag írásos formában, a megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel lehetséges.

 

1. számú melléklet

(2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez)

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó bankszámlaszáma, a számlához tartozó név, és a bank neve (a visszatérítéshez szükséges):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………....

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

 

---------------------------------------------

 

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő

———————————————

 

 

Kövess minket