PROFIL
BEJELENTKEZÉS

Üdv újra itt. Kérjük jelentkezz be!

vagy
ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA

Hozd létre pár kattintással a saját fiókodat!

Adatvédelemi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI szabályzat

A dekorlove.hu WEBáruház REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI, Vásárlói ÉS LÁTOGATÓI RÉSZÉRE

1. BEVEZETŐ

A dekorlove.hu (a továbbiakban: „Dekorlove Webáruház”) üzemeltetője, a GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4243 Téglás, Kender u. 2., Fióktelep: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 59., Képviseli: Pór Imre, Adószám: 11153906-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-002915, Tel.: +36-30/7415407, E-mail: info@dekorlove.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatkezelő levelezési címe: 4243 Téglás, Kender u. 2

Az adatkezelő e-mail címe:  info@dekorlove.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/7415407

Honlap: dekorlove.hu

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

GDPR” (General Data Protection Regulation): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Info.tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

3. FELHASZNÁLÓK KÖRE

Felhasználó az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

4. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

5. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére a webáruház által kínált szolgáltatást nyújthasson, ideértve a megrendelés teljesítését, a szállítást, hírlevél küldését, és minden, a webáruház által az adott időpontban kínált szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az egyes szolgáltatások esetében a Szabályzat [*] pontjai szerint meghatározott.

Az adatkezelésben érintettek köre

A weboldalon regisztráló felhasználók, a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználók, valamint a hírlevélre feliratkozó felhasználók. „Hírlevélre feliratkozó felhasználók” rész törlendő, amennyiben nem kerül alkalmazásra hírlevél.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges. A megjelölt rész törlendő amennyiben nincs regisztrációhoz köthető funkciók.

Az adatok megismerésére és kezelésére jogosultak

Személyes adatainak megismerésére és kezelésére kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai jogosultak.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél, illetőleg az adatkezelés jogalapjának függvénye, a Szabályzat [*] pontjaiban meghatározottak szerint.

Az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha

  • az eredetileg kitűzött cél már megvalósult,
  • a szerződés a felhasználó elállása folytán megszűnt,
  • a felhasználó – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés esetét kivéve – az adatkezeléshez történő hozzájárulást visszavonja,
  • kötelező adatkezelés esetén ha a jogszabály által előírt megőrzési idő eltelt.


Az adatkezelő jogosultságai

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a [kapcsolattartási/jelen Szabályzat [*] pontjában feltüntetett/[e-mail cím]] e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Az érintett személy kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.


Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az érintett pedig az adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles tájékoztatni az Adatkezelőt annak érdekében, hogy tevékenysége továbbra is megfeleljen a jogszabályban és a jelen Szabályzatban foglalt adatvédelmi irányelveknek.


Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Amennyiben jogszabály az adatok megőrzésének kötelezettségét írja elő az Adatkezelő számára, úgy az adatok a jogszabály által előírt megőrzési időn belül az adatkezelő kérése esetén sem törölhetők.


A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben. E-mail: info@dekorlove.hu


Az érintett fenti jogainak gyakorlása esetén választása szerint postai úton, e-mailben vagy telefonon kerül tájékoztatásra, azzal, hogy a telefonos kapcsolattartás választása esetén


Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.


Az érintett jogosultságai


A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a jelen Szabályzat [*] pontjában foglalt elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.


A helyesbítéshez való jog

Az érintett a jelen Szabályzat [*] pontjában foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, melyről az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.


A törléshez való jog

Az érintett a jelen Szabályzat [*] pontjában foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatainak törlését. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld. 


A zároláshoz való jog

Az érintett a jelen Szabályzat [*] pontjában foglalt elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.


A tiltakozáshoz való jog

​Az érintett a jelen Szabályzat [*] pontjában foglalt elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről az indokok összefoglaló megjelölésével az érintetett az általa megadott e-mailes vagy postai elérhetőségen tájékoztatja.


Kapcsolatfelvétel


Az adatkezelés célja: az érintett e-mailben, kapcsolat felvételi űrlapon, vagy telefonon keresztül az Adatkezelőnek címzett megkeresésében foglaltakra történő válaszadás, kapcsolattartás.


A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon regisztráló felhasználók.


Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.


Az adatok törlése a megkeresésben foglaltak teljesítését követően, ezt megelőzően pedig az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.


Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai.


Az adatok tárolási módja: elektronikus.


A kezelt adatok köre: az érintett által a megkeresésben megadott adatok, kapcsolattartási űrlapon történő megkeresés esetén az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.


6. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ


Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.


A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon regisztráló felhasználók.


Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.


Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, továbbá abban az esetben, ha a fiók inaktivitása miatti e-mailes tájékoztatást követő 30 napon belül sem jelentkezik be az érintett a fiókjába, amelyre tekintettel a regisztráció – és így a kezelt személyes adatok – törlésre kerülnek.


Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai.


Az adatok tárolási módja: elektronikus.


A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.


Kezelt adatok köre:

Kezelt adatok köre 
Az adatkezelési adatok konkrét célja 
Név/Cégnév
Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím
Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám
Azonosítás, kapcsolattartás.
Belépési jelszó
Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja
Technikai információs művelet.
IP cím
Technikai információs művelet.


A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztrációkor a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg, mely a jelen Szabályzat felhasználó általi megismerésének és elfogadásának is minősül.


7. MEGRENDELÉS LEADÁSA


Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése. A felhasználó megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja a kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges, valamint jogszabály által megkövetelt adatokat.


Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés.


Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói/megrendelést leadó felhasználók.


Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előíráson alapuló adatkezelés a jogszabály által előírt időtartamig, míg a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.


Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.


Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint ezek alkalmazottai.


Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Kezelt adatok köre 
Az adatkezelési adatok konkrét célja 
Név
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail
Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon
Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai
A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja
Technikai információs művelet.
IP cím
Technikai információs művelet.


A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztrációkor a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg, mely a jelen Szabályzat felhasználó általi megismerésének és elfogadásának is minősül.

8. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

A billingo.hu oldalon állítjuk ki a számlákat.

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság/2020

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Adószám: 27926309-2-41

Cégjegyzékszám: 01 10 140802


Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként, vagy papír alapú számla kiállítása és átadása a termékkel együtt.


Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés.


Az adatkezelésben érintettek köre: megrendelést leadó felhasználók.


Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.


Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.


Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint ezek alkalmazottai.


Az adatok tárolási módja: elektronikus, papír alapú számla esetén papír alapon.

Kezelt adatok köre 
Az adatkezelési adatok konkrét célja 
Név
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Email
Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon
Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám/adóazonosító
A vevő azonosítása, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.
Számlaadatok
A számla azonosítása, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.
Számlakiállítás időpontja
Technikai információs művelet, számla jogszabály szerinti tartalommal történő kiállítása.


A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztrációkor a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg, mely a jelen Szabályzat felhasználó általi megismerésének és elfogadásának is minősül.9. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY


A személyes adatok feldolgozására jogosult személy a Gázszer Kft, 4034 Debrecen Vámospércsi út 59. cégjegyzékszám 09 09 002915 [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*], adószám: 11153906-2-09, és a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság , levelezési cím:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008. Elérhetőség: +36 70 362 4785, info@rackforest.com, Cg. szám: 01 09 914549 a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”), mint Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.


Tárhelyszolgáltató
Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Cg. szám: 01 09 914549

Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: 06703624785
Email: info@rackforest.hu 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.


A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok


Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.


Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


11. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.


Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /


Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.


12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA  


Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli és szállítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.


Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.


AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG


1. Az adatfeldolgozó megnevezése: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 8 777 499

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf linken érhetők el.

2.

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf linken érhetők el.KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Az adatfeldolgozó megnevezése: Nánássy Dánielné

Az adatfeldolgozó székhelye: 4024 Debrecen Petőfi tér 17. 1e/10.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36305256360

Az adatfeldolgozó e-mail címe: merlegn@gmail.com


Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.


13. SÜTIK (COOKIE-K)


Milyen sütik kerülnek alkalmazásra?

-sütikről előzetesen tájékoztatni kell a felhasználókat

-tájékoztatóban meg kell jelölni a süti nevét, amelyen kersztül a felhasználók a böngészőjükben azonosítani tudják a honlap üzemeltetője vagy a harmadik személy átal alkalmazott sütiket.

-minden egyes süti esetében külön-külön ki kel fejteni, hogy milyen adatokhoz is férhetnek hozzá, illetve meg kell jelölni azt is, hogy mi a süti élettartalma

-a honlap üzemeltetőjének rövid, közérthető tájékoztatást kell nyújtania a süti funkciójáról, hogy az adott süti miért szükséges a webáruház számára vagy milyen funkciót nyújt a felhasználó részére.


A sütiknek két kategóriája van:

-felhasználó hozzájárulásával alkalmazható sütik

-felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatü sütik

MINDKÉT ESETBEN SZÜKSÉGES A TÁJÉKOZTATÁS!


Hozzájárulás nélkül alkalmazható sütik:

-a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)

-hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)

-felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)

-multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookies”)

-terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”)

-a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”)

A hozzájárulást nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kel tájékoztatást nyújtani. A webáruház üzemeltetőinek gondoskodniuk kell továbbá arról is, hogy tájékoztatás később is könnyen elérhető legyen a weboldalon a felhasználók számára. A webáruházaknak gondoskodniuk kell arról, hogy a tájékoztatás kikapcsolásához valamilyen aktív cselekvést kell kifejteniük pl. popup ablak vagy egy layer kikapcsolása vagy honlap első látogatása során kiválaszthatja annak az országnak a zászlaját, amelnyke nyelvén szeretné megtekinteni a honlapot.


A hozzájárulást a webáruház üzemeltetőjének sütinként külön-külön kell beszereznie. Nem lehet egyszerre kérni egyetlen hozzájárulást az összes „felhasználó hozzájárulását igénylő” sütihez.


A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.


A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.


A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 


Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS


Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.


A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.


Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:


Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


14. KÖZÖSSÉGI OLDALAK


Amennyiben közösségi oldalak, social plug-in nem került alkalmazásra, ez a rész törlendő!


A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.


A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.


A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.


A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.


A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.


Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.


15. GOOGLE ANALYTICS


Amennyiben Google Analytics nem kerül alkalmazásra ez a rész törlendő!


Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.


Google Analytics alkalmazása esetén:

​A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.


A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.


Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.


A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu


Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.


16. ADATVÉDELEM RÉSZLETESEN


https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf17. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG


Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.


Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

webcím: https://naih.hu 


18. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.


Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: [2021.04.20.]. Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

Kövess minket