PROFIL
BEJELENTKEZÉS

Üdv újra itt. Kérjük jelentkezz be!

vagy
ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA

Hozd létre pár kattintással a saját fiókodat!

Garanciális feltételek

XVIII.    Jótállás
46.    A jótállási jegyen feltüntetett termékre 10.000,- Ft értékhatár felett a fogyasztói szerződés keretein belül jótállást vállal. Ezen értékhatár alatt a Vevő csak szavatossági igénnyel élhet.

47.    A jótállás időtartama 1 év, mely a fogyasztási cikknek a Vevő részére történő átadásának napjával kezdődik.

48.    A termék hibája jótállás alá tartozik, és a dekorlove.hu jótállásra kötelezett, ha
– a hibás termék eladási ára a 10.000,- Ft-os értékhatárt meghaladja.
– a Vevő rendelkezik számla vagy nyugta, vagy garancia jeggyel, mellyel bizonyítani tudja a termék vásárlását.
– a hiba igazoltan a termék anyaghibájából keletkezett és csak a rendeltetésszerű használat során lett látható.
49.    Nem tartozik a jótállás alá a hiba, és így a dekorlove.hu mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Vevő részére történt átadás után keletkezett. Ilyenek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

– a hiba nem a rendeltetésszerű használatból keletkezett.
– a használati útmutatón feltüntetett kezelési és használati utasításokat figyelmen kívül hagyása okozta.
– a hibát illetéktelen átalakítás, beavatkozás, szakszerűtlen javítás okozta.
– a hiba a termék gondatlan használatából ered.
– a hiba a normál elhasználódásból ered.
50.    Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

51.    Nem vonatkozik a csere az egyedi megrendelésekre, melyeket a Vevő saját igénye szerint készítettek. Ebben az esetben a Vevő kizárólag a fogyasztási cikk javítását kérheti, ha a hiba nem a fent említett okokból keletkezett. Ebben az esetben a javítási költséget a Vevő fizeti meg.

52.    Garanciális igény bejelentését követően a visszaszállítást a dekorlove.hu fizeti, előzetes egyeztetés után, az ésszerűség és gazdaságosság figyelembevételével, eltúlzott és indokolatlan költségeket azonban nem áll módunkban kifizetni.

53.    A garanciális problémával behozott termékeket továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javításáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

XIX.    Kellékszavatosság
54.    A Vevő hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

55.    A Vevő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Cégünk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

    Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

56.    A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Cégünk adott okot.

57.    A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni.

58.    A Vevő a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti, azok ugyanis elévülnek, kivéve, ha a Vevő a Ptk. szabályai szerint fogyasztónak minősül, ebben az esetben ugyanis az elévülési idő két év.

59.    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

XX.    Jegyzőkönyvfelvétel
60.    A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, a letölthető jegyzőkönyv megtalálható a vásárlási feltételekben.

61.    Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a törvény szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít.

XXI.    Panaszkezelés
62.    A dekorlove.hu és a Vevő a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A Vevő a panaszát a jelen Üzletszabályzatban megjelölt elektronikus levelezési címen, vagy postacímen teheti meg írásban. A panaszt ezt követően kivizsgáljuk, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatjuk a Vevőt.

63.    A Vevő az elektronikus üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

XXII.    A békéltető testületi eljárás
64.    Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

65.    A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

XXIII.    Jogviták
66.     Felek esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét, melynek kifejezetten alávetik magukat.

 

Kövess minket